L R

25 Jahre KARO e.V.

10.Dezember 2019

KARO feiert Geburtstag
 
 

KARO AKTUELL Herbst 2022

Lesen Sie Aktuelles aus unserer täglichen Arbeit

hier geht es zum Artikel
 
 

Onlineberatung

KARO e.V. berät jetzt auch online

Hier gelangen Sie zum Beratungstool
 
 

Verstöße gegen Kindesschutz-Policy melden

Meldeformular für unsere Kindesschutzbeauftragte 

 

Meldeformular
 
 
RESET Niederschwellig. Mobil. Mit System. Stop Sexkauf Nová šance AGIS EQUAL Train Toghether Gegen das Wegsehen Wege aus sexualisierter und organisierter Gewalt:

Gegen das Wegsehen

Im Oktober 2012 wurde das neue EU-Projekt „Gegen das Wegsehen – Seien Sie wachsam und melden Sie sexuelle Ausbeutung von Kindern im Tourismus!“ gestartet. KARO e.V. ist hier ein Projektpartner für die Tschechische Republik. Das dreijährige Projekt ist eine Kooperation mit ECPAT Partnern und weiteren Organisationen und baut auf bereits erfolgreichen (EU-) Vorprojekten bzw. Initiativen auf. So wird die - seit Herbst 2010 umgesetzte - Idee einer trilateralen Kampagne der Länder Österreich, Deutschland und Schweiz auf weitere EU-Länder ausgeweitet. Das Kernstück der Kampagne ist der Videospot „Witness – Gegen das Wegsehen“, der inzwischen in mehreren Ländern gezeigt wird. Dazu gibt es begleitende Informationsmaterialien. Die Kampagne hat eine klare Zielrichtung: Reisende dazu motivieren, Beobachtung zu melden. Nach dem Vorbild der Meldestellen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden sollen solche Anlaufpunkte auch in anderen Ländern eingerichtet werden. Insgesamt sind 16 EU-Länder und 6 außereuropäische Länder involviert. Die projektbeteiligten Partner für Österreich sind Tschechien, Rumänien und Kenia. Zu den Schwerpunktbereichen des Projektes zählen Prävention, Schulung und Sensibilisierung, Reporting sowie Lobbying und Advocasy. Mit diversen Umsetzungen in diesen Bereichen soll das übergeordnete Projektziel, nämlich die Verbesserung von Kinderschutz vor sexueller Ausbeutung in Entwicklungsländern, durch das Erzielen von Verhaltensänderungen bei europäischen BürgerInnen bzw. Reisenden erreicht werden.

Der Filmspot "Witness" soll Reisende für das Thema der sexuellen Ausbeutung von Kindern im Tourismus sensibilisieren und dazu ermutigen, im Urlaubsland nicht wegzusehen, sondern aktiv mitzuhelfen, Kinder vor Missbrauch zu schützen.

Proti přehlížení
Buďte bdělí a oznamujte sexuální vykořisťování dětí v turismu!
V říjnu 2012 odstartoval nový projekt EU „Proti přehlížení – buďte bdělí a oznamujte sexuální vykořisťování dětí v turismu!“ KARO e.V. je jeden z projektových partnerů pro Českou republiku. Tříletý projekt je kooperace s ECPAT partnery a dalšími organizacemi a staví na již úspěšných evropských před projektech, potažmo iniciativách. Tím se rozšíří již od podzimu 2010 realizovaný nápad trilaterální kampaně tří zemí Rakouska, Německa a Švýcarska o další země EU. Jádro kampaně tvoří video upoutávka „Svědek – proti přehlížení“, která je již vysílána ve vícero zemích. K tomu je k dispozici doprovodný informační materiál. Kampaň má jasný cíl, motivovat cestovatele k oznámení svých pozorování. Podle předlohy oznamovacích míst v Rakousku, Německu, Švýcarsku a Nizozemsku mají být zřízeny pobočky i v dalších zemích. Dohromady se podílí 16 zemí EU a 6 mimoevropských zemí. Na projektu podílející se partneři pro Rakousko jsou Česko, Rumunsko a Keňa. K hlavním oblastem kampaně patří prevence, školení a senzibilizace, hlášení, stejně jako lobbing a obhajování. Rozmanitým naplňováním v těchto oblastech má být dosaženo nadřazeného projektového cíle, totiž zlepšení ochrany dětí před sexuálním vykořisťováním v rozvojových zemích prostřednictvím změny chování evropských občanů, potažmo cestovatelů.
Filmová upoutávka „Svědek“ má cestovatele senzibilizovat pro téma sexuálního vykořisťování dětí a povzbudit k jeho nepřehlížení v turistických destinacích, nýbrž naopak aktivně pomáhat chránit děti před sexuálním zneužíváním.

Weitere Informationen zum Thema

https://www.karo-ev.de/cms/| |/www/htdocs/w00767a4/KARO2012/cms/

Mit drei Klicks Verdachtsfälle von sexuellem Missbrauch melden! Die neue europäische Plattform www.reportchildsextourism.eu
informiert über nationale Meldesysteme und unterstützt Reisende bei ihrer Meldung. Am 5. März 2014 wurde in Berlin in Rahmen der ITB die erste europäische Webplattform zum Melden von Verdacht auf sexuelle Ausbeutung von Kindern vorgestellt. Über die Webadresse www.reportchildsextourism.eu kann derzeit auf nationale Meldesysteme von 16 EU-Ländern zugegriffen werden. Im Moment ist die EU-Website in Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch verfügbar.


Třemi kliknutími k ohlášení při podezření na sexuální zneužití! Nová evropská platforma www.reportchildsextourism.eu informuje o národních ohlašovacích systémech a podporuje cestovatele při jejich hlášení. 5. Března byla v Berlíně v rámci ITB představena první evropská online webová platforma pro hlášení podezření na sexuální zneužití dítěte. Přes webovou adresu www.reportchildsextourism.eu je možné se obrátit na národní ohlašovací systémy 16 zemí EU. V současnosti je stránka dostupná v anglictine, němčině, španělštině a francouzštině. Spot k tomuto projektu můžete shlédnout ZDE. Více o projektu Don't look away naleznete ZDE